Kinnaur Kailash Parikrama trek blog[Charang-La 5270m]

Kinnaur Kailash Parikrama trek [Charang-La 5270m] – June 2014 expedition Kinnaur Kailash Parikrama trek blog. Otherwise called Kinnaur Kailash Parikrama, this trek is circumambulation around holy Kinnaur Kailash Range. Kinnaur Kailash is one of the 5 Kailash a Shiv Bhakt must visit (others being Shrikhand Mahadev, Manimahesh Kailash, Adi Kailash, and Kailash Mansarovar). Kinnaur Kailash …

Kinnaur Kailash Parikrama trek blog[Charang-La 5270m] Read More »