Kinnaur Kailash Parikrama Trek Blog

Kinnaur Kailash Parikrama trek [Charang-La 5270m] – June 2014 expedition blog Otherwise called Kinnaur Kailash Parikrama, this trek is circumambulation(parikrama) around holy Kinnaur Kailash Range. Kinnaur Kailash is one of the 5 Kailash a Shiv Bhakt must-visit (others being Shrikhand Mahadev, Manimahesh Kailash, Adi Kailash, and Kailash Mansarovar). Kinnaur Kailash itself has two important routes …

Kinnaur Kailash Parikrama Trek Blog Read More »